سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه تهران/پرديس قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
جامعه المصطفي العالميه 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
تدریس 
مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
تدریس 
دانشکده اصول الدين قم 
مدرس 
 
 
زبان تخصصي  
تدریس 
دانشگاه پيام نور قم 
مدرس 
 
 
جرمشناسي 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1و2و3 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 1و2 
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز مطالعات وتحقیقات ‏زنان 
ویراستار 
 
 
علمی 
تدریس 
دانشگاه مفيد ، دانشگاه آزاد قم و دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه هاي علمييه شهركرد و فارسان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعة الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
-- 
همکاری 
دانشکده اصول دین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرمهین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه الزهراء قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
هیات علمی 
 
 
تحقیق 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات وتحقیقات زنان 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر و ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای اختصاصی 2 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
متون فقه جزایی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
فقه و قانون گذاری در مذاهب 
تدریس 
دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي عمومي 1 و 2و3 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
حوزه های علمییه شهرکرد و فارسان 
مدرس 
 
 
--