سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
جامعة الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
-- 
همکاری 
دانشگاه مفید 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات وتحقیقات زنان 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر و ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای اختصاصی 2 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
متون فقه جزایی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
فقه و قانون گذاری در مذاهب 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 1و2 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1و2و3 
تدریس 
دانشگاه پيام نور قم 
مدرس 
 
 
جرمشناسي 
همکاری 
دانشکده اصول دین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرمهین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه الزهراء قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
هیات علمی 
 
 
تحقیق 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
حوزه های علمییه شهرکرد و فارسان 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه تهران/پرديس قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
تدریس 
دانشکده اصول الدين قم 
مدرس 
 
 
زبان تخصصي  
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه هاي علمييه شهركرد و فارسان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفيد ، دانشگاه آزاد قم و دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي عمومي 1 و 2و3 
تدریس 
جامعه المصطفي العالميه 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
همکاری 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
مرکز مطالعات وتحقیقات ‏زنان 
ویراستار 
 
 
علمی