سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
هیات علمی 
 
 
تحقیق 
همکاری 
دانشگاه قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق 
همکاری 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه الزهراء قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فرمهین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
همکاری 
دانشکده اصول دین 
استاد 
 
 
تدریس دروس حقوق جزا و جرم شناسی 
تدریس 
جامعة الزهرا (س) 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
حوزه هاي علمييه شهركرد و فارسان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه های علمییه شهرکرد و فارسان 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي عمومي 1 و 2و3 
تدریس 
دانشگاه تهران/پرديس قم 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 
تدریس 
جامعه المصطفي العالميه 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
تدریس 
مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1 
تدریس 
دانشکده اصول الدين قم 
مدرس 
 
 
زبان تخصصي  
تدریس 
دانشگاه پيام نور قم 
مدرس 
 
 
جرمشناسي 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
حقوق جزاي اختصاصي 1و2و3 
تدریس 
دانشگاه آزاد فراهان 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري 1و2 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
فقه و قانون گذاری در مذاهب 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
متون فقه جزایی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای اختصاصی 2 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر و ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات وتحقیقات زنان 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده فقه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه 
ویراستار 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
ویراستار 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز مطالعات وتحقیقات ‏زنان 
ویراستار 
 
 
علمی 
تدریس 
دانشگاه مفيد ، دانشگاه آزاد قم و دانشگاه فراهان 
مدرس 
 
 
---