تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حقوق جزا و جرمشناسی 
دانشگاه تهران پردیس قم 
 
لیسانس 
 
حقوق 
دانشگاه تهران پردیس قم 
0.00 
دکترا 
 
حقوق جزا و جرمشناسی 
دانشگاه قم 
 
خارج