تاثیر جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات
124 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در فقه و حقوق کیفری، جنون در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آمده است ولی در جایی که جنون پس از ارتکاب جرم و صدور حکم محکومیت حادث شود، این سوال قابل طرح است که آیا مجازات¬ها بر چنین فردی قابل اجراست یا خیر؟ در قانون مجازات فعلی و هم چنین لایحه اصلاحی قانون مجازات، در حدود و قصاص به طور مطلق و در تعزیرات بدنی چنان‌چه تعزیر مؤثر باشد، مجنون قابل مجازات است؛ این در حالی است که در فقه آرای دیگری هم داریم و قانون¬گذار می¬تواند با مدنظر قراردادن آنها اصلاح مناسب و منطقی را در قانون به عمل آورد. به ویژه آن که رأی مشهور مبتنی بر خبر واحد است و در مسائل مهم کیفری استناد به خبر واحد و حکم بر اساس آن، با اشکال جدی مواجه است. هم‌چنین سلب فرصت توبه از مجنون با اجرای حد قابل دفاع نیست.