نقش رضایت مجنی علیه در مجازات قتل از روی ترحم
60 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه و علوم وابسته، سال نوزدهم، شماره 72، تابستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در جایی که اتانازی یا قتل از روی ترحم با رضایت و در خواست مجنی علیه صورت گیرد، به دلیل حق مجنی علیه دانستن قصاص یا شبهه در امکان قصاص، برخی به انتفای این مجازات نظر داده‌اند که به نظر می‌رسد چنین اذنی بر مجازات بی تاثیر و ادله معتقدان به انتفای قصاص در مورد یاد شده قابل نقد است. بنابر دیدگاه انتفای قصاص، جایگزینی دیه موافقان و مخالفانی دارد و در نهایت با انتفای قصاص و دیه، تعزیر مرتکب نیز جای بحث دارد که این نوشته با بررسی استدلال‌ها و آرای هر یک، نظریه امکان تعزیر مرتکب را تقویت می کند.