مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل منجر به سلب حیات توسط پزشک
89 بازدید
محل نشر: فقه پزشکی سال سوم شماره 7و8 تابستان و پاییز 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسوولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دانست. اغرای در جهل، ترک فعل بعد از انجام فعل یا وابستگی حیات بیمار به فعل پزشک، از عناوینی اند که پزشک را در مقایسه با دیگران در وضعیت متفاوت قرار داده و مسوولیت کیفری سنگین تری را بر وی تحمیل می کنند