«قتل در فراش» حکمی طبق قاعده یا استثنایی از قاعده؟
101 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشته حاضر با لحاظ تحقیقات انجام شده و پرهیز از مباحث تکراری این سوال را مطرح می کند که مفاد ماده 630 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیانگر قاعده ای کیفری است یا استثنایی از قاعده؟ در صورت بیان قاعده کیفری این حق اختصاص به شوهر نداشته و زن یا هر کس دیگر با لحاظ شرایطی می تواند از چنین حقی استفاده کند ولی در صورت بیان حکم استتثنایی فقط شوهر با شرایط خاص از این حق بهره مند خواهد بود. در عمل بسیاری از دادگاه ها هنگام صدور حکم مهدور الدم بودن مقتول را مبنای صدور حکم قرار داده اند که در نتیجه تفاوتی بین زن و مرد در این امر نیست ولی بر فرض استثنا بودن مفاد ماده 630، از جهات مبانی فقهی مسئله قابل نقد است که نوشته حاضر پس از بحث تفصیلی به لحاظ حقوقی و فقهی به این نتیجه دست می یابد که طرح قتل در فراش در قانون مجازات قابل دفاع نیست و حذف این ماده پیشنهاد می شود.