اسلام و تدوین نظام ‏اجتماعی
51 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات انسان معاصر، دین و کارکردهای آن، چاپ اول: بابلسر، انتشارات دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقانیت، جامعیت، جهان شمولی و جاودانگی دین اسلام حاکی از آن است که این دین در مرحلة تدوین نظام جامع اجتماعی نیز می‌تواند عرض‌اندام نموده و راه‌کارهایی ارائه دهد. در این خصوص تدوین نظام اجتماعی بر مبنای آموزه‌های دین اسلام، به بحث طرح فقه در جامعه برمی‌گردد که با توجه به آرای فقهی متفاوت و عدم امکان انعکاس همة این آرا در تدوین نظام اجتماعی، این مقاله ضمن بررسی راه‌کارهای متفاوت نکاتی را راجع به دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد ارائه داده و از بایدها و نبایدهایی سخن می‌گوید که در تفکیک بین وظایف فقهی افراد و جامعه لازم است مدنظر قانون‌گذار و تدوین‌گران نظام اجتماعی قرار گیرد.