مجازاتهای بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : برزگری شریف آباد
مجازاتهای بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر