مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : وثیقی
مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا