حقوق اقلیتهای دینی شناخته نشده از منظر حقوق کیفری ایران
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه آزاد قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی حق وردی
حقوق اقلیتهای دینی شناخته نشده از منظر حقوق کیفری ایران