سیاست کیفری ایران در مواجهه با تخریب جنگلها با تاکید بر حوزه جغرافیایی جنگلهای شمال کشور
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده حقوق
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیمی
متاسفانه در دسترس نیست