بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیر مسلمان و بیگانگان از بیت المال
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترون
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : عقلمند
متاسفانه فعلا در دسترس نیست