بررسی تطبیقی تعدد و تداخل دیه در فقه امامیه و حنفیه
112 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه /فقه تخصصی
نام استاد/نام دانشجو : محمد ظاهر محمدی
در دسترس نیست