مبانی جرم انگاری سرقت ادبی در فقه و حقوق کیفری ایران
114 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی موسسه علوم انسانی
نام استاد/نام دانشجو : علی ابراهیمی بنده قرایی
در دسترس نیست